rychlý přístup:  Zápis · Lyžařský kurz · Pro deváťáky · Fotogalerie · Rozvrhy · Předměty · Jídelníček
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Adresa: Mezi Školami 2322/1,
Stodůlky, 158 00 Praha 5
tel: 251 613 247
tel/fax: 251 619 150
reditel@fzsmeziskolami.cz
kancelar@fzsmeziskolami.cz
nová budova pro 1. stupeň, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou multimediálních laboratoří, poklepem zvětšíte
jedna ze dvou tělocvičen, poklepem zvětšíte
první stupeň
ještě jednou první stupeň
na druhém stupni
biologický kroužek - králíci, potkani, činčily, křečci, morčata, rybičky, papoušci, chameleon, ...
jídelna, poklepem zvětšíte
na lyžařském kursu v Postalmu (Rakousko), poklepem zvětšíte
paleontologická vycházka (Prokopské údolí, lom Mušlovka), poklepem zvětšíte
v Radotínském údolí na poznávacím výletě, poklepem zvětšíte
nález hlavonožců na paleontologickém výletě (Prokopské údolí, Kovářovic mez), poklepem zvětšíte
v přírodě chutná, poklepem zvětšíte
Fakultní základní škola PedFUK
Praha 13, Mezi Školami 2322
Mezi Školami 2322/1, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zapsaný spolek Přátelé FZŠ Mezi Školami
Dopis rodičům
Vážení rodiče žáků Fakultní základní školy Mezi Školami,

obracím se touto formou za ZS Přátelé FZŠ při FZŠ Mezi Školami na Vás rodiče se žádostí o podporu činností školy a tímto si Vás dovoluji požádat o příspěvek ve výši 250 Kč na školní rok 2019/2020 a dítě (příspěvek můžete předat třídnímu učiteli na třídních schůzkách dne 21. listopadu 2019 nebo je možnost uhradit příspěvek přímo na účet ZS. Č. ú.: 1944668002/5500, Raiffeisen Bank, bez variabilního symbolu, ale při zadávání platby z Vaší strany prosím uvést do poznámky jméno a příjmení dítěte a třídu).
Ráda bych Vás informovala, že nově zapsaný spolek úzce spolupracuje s FZŠ Mezi Školami na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.
Účelem spolku je podpora činnosti Fakultní základní školy PedF UK Praha 13, Mezi Školami 2322, zejména formou podpory konkrétních programů a akcí školy a realizací vlastních projektů, které podporují a obohacují aktivity školy a jejích žáků. Účelem spolku je rovněž zprostředkovat komunikaci mezi školou, veřejností a jejími žáky, a to zejména k ochraně zájmů žáků ve vztahu ke škole, a rovněž přispívat k popularizaci výsledků práce této školy na veřejnosti.
Hlavními činnostmi spolku budou: organizování kulturních, sportovních a společenských akcí pro děti a pro rodiče, finanční podpora aktivit školy (soutěže, škola v přírodě, výlety, apod., spolupráce se školou při zajišťování školních akcí, výukových programů, pomoc při pořízení netradičních učebních pomůcek a herních prvků.
Ve školním roce 2018/2019 z Vašich příspěvků bylo FZŠ 30% vráceno zpět do tříd, kde bylo využití finančních prostředků na zvážení třídního učitele dle potřeb dané třídy a Vás rodičů dané třídy.
Zbylé prostředky byly vynaloženy na nákup netradičního sportovního vybavení do tělocvičen, na nové knihy do školní knihovny (fond knih, společná četba), stužky pro prvňáčky a šerpy pro žáky 9. ročníků, odměny a medaile pro žáky v rámci sportovních dnů pořádaných školou, odměny pro žáky v soutěžích (jazykové, recitační a výtvarné soutěže), odměny pro žáky na soutěžích sboru Klíček a Notečka, odměny pro žáky v projektu Večerní škola, informační vitríny pro žáky, realizace výtvarného projektu ve spojovací chodbě k tělocvičnám.
Podrobný rozpis čerpání prostředků naleznete na webu školy www.fzsmeziskolami.cz. kde budou v nejbližší době uveřejněny důležité informace o nově zapsaném spolku a informace o jeho plánovaných aktivitách.
Ve školním roce 2019/2020 se předpokládá stejný model čerpání, jak je uvedeno výše: 30% se opět vrátí do jednotlivých tříd, zbývající část bude použita dle priorit schválených vedením školy a zástupci rodičů.
Abychom se dozvěděli priority Vás rodičů, uvítáme zástupce rodičů z každé třídy na schůzce se zástupci ZS, která se uskuteční dne 21. listopadu 2019 v 18.00 hod. v kinosále školy. Zde budou projednány návrhy rodičů na čerpání vybraných prostředků. ZS Přátelé FZŠ Mezi Školami bude poctěn, pokud i Vy přijdete s dalšími návrhy a náměty na jejich účelné využití.
Vážení rodiče, velice Vám předem děkuji za nově zapsaný spolek Přátelé FZŠ Mezi Školami za Vaši podporu a věřím, že našim dětem ve škole vytvoříme co nejlepší podmínky ke studiu a smysluplnému trávení volného času, aby získané vědomosti a dovednosti mohly uplatnit i v následujících letech a životě.

S úctou
Bc. Yveta Kvapilová, v. r. za ZS Přátelé FZŠ Mezi Školami
V Praze dne 21. listopadu 2019
...