Režim dne školní družiny

 

 

 

6,30 – 7,25 hod.                Ranní činnost: rekreační činnosti – hry, stavebnice, kreslení 

                                               povídání s vychovatelkou, četba apod.

7,25 – 7,30 hod.                Tělovýchovná chvilka

7,30 – 7,45 hod.                Úklid pomůcek a herny , odchod žáků do tříd

 

11,45 – 14,00 hod.           Přechod žáků do ŠD a na oběd: hygiena, přechod do  

                                                 jídelny, společné stravování

                                                 Odpočinková činnost: klidná, pohybově i psychicky

                                                 nenáročná

                                          Předávání dětí ve vestibulu  školy ( dle rozvrhu

                                          jednotlivých tříd,upřesní vychovatelka daného

                                          oddělení)

 

14,00- 15,00 hod.               V této době se děti ze ŠD nevyzvedávají!!!

                                                 Zájmová činnost: cílevědomé aktivity zaměřené na

                                                 uspokojování  individuálních potřeb, zájmů a schopností

                                          Výchovně vzdělávací činnost: činnosti, které v rámci

                                                 oddělení ŠD  tvoří odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti

                                                 Rekreační činnost:vydatná na pohybovou aktivitu. Mohou

                                                 mít podobu tělovýchovnou či manuálně pracovní

                                                                                                                                  

od  15.00 hod.                  Předávání dětí ve vestibulu školy službu konajícím

                                          vychovatelem.               

                                          

16.00- 17,00 hod.             Koncová ŠD: Sebeobslužná činnost a svačina: žáci 

                                                 jsou vedeni k samostatnosti v péči o vlastní osobu a majetek

                                          Příprava na vyučování: didaktické hry, soutěže,četba

                                                 Individuální činnost: pod dohledem vychovatelky

                                                 Veřejně prospěšná činnost: souvisí s péčí o nejbližší

                                                  prostředí a jeho materiální vybavení

.

 

Odchod žáků ze ŠD: děti jsou vydávány pouze rodičům nebo jiným osobám, které jsou uvedeny v zápisním lístku nebo notýsku ŠD.