6.Školské služby

 

 6.1 Školní družina

 

 

 

Školní družina     

*      tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině

*      je důležitý výchovný partner rodiny a školy

*      rozvijí specifické nadání dětí

*      rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

*      pomáhá dětem překonávat jejich handicapy

*      má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

 

 

 

Cílové zaměření školní družiny

 

V rámci školní družiny usilujeme o to:

·         připravit děti pro život ve stávající společnosti

·         vytvoření zdravé osobnosti dítěte, odolné vůči negativní vlivům, osobnosti, která bude znát svou cenu,najde své místo ve zdravé sociální skupině

·         ovlivňovat žádoucím směrem volný čas dítěte s ohledem na dobrovolnost, zajímavost, pestrost,

citlivost a zájmovost

·         prostřednictvím činností a navozování situací zprostředkovat dětem bezprostřední smyslové

a citové zážitky i zkušenosti z vlastní aktivity

·         podporovat u dětí smysl pro práci v týmu s ohledem na možnosti a schopnosti jednotlivců

·         postupně upevňovat u dětí ohleduplné a tolerantní chování k ostatním spolužákům s respektováním jednotlivých odlišností

·         upevňování základních pravidel slušného chování, dodržování základních hygienických návyků

a posilovat vlastní zodpovědnost při péči o své zdraví

 

 

 

 

Výchovné programy školní družiny

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Ve školní družině :

 

-          vedeme děti k  odpovědnosti za své zdraví, za svou osobu, ke správným stravovacím návykům,

pitnému režimu

-          dodržování osobní hygieny

-          posilování tělesné zdatnosti

-          rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby

-          smysluplnému trávení volného času

 

 

 

 

Posilování komunikačních dovedností

-          rozvíjíme schopnosti vyjádřit se

-          rozvíjíme slovní zásobu

-          kultivujeme nenásilně slovního i mimoslovního projev dětí

-          rozvíjíme schopnosti naslouchat a naslouchat si vzájemně

-          podporujeme uplatnění dětí jako osobností v kolektivu

 

Odpovědnost za své chování

-          řešíme různé situace mezilidských vztahů

-          vedeme děti k důvěryhodnosti, pravdomluvnosti a morální kvalitě

-          pěstujeme  a rozvíjíme u dětí potřebné a žádoucích vědomostí, dovedností a postoje

-          posilujeme  schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledků svého chování

 

 

Ovládání negativních citových reakcí

-    při aktivitách nabízíme různé možnosti jak se v daných situacích vypořádat se stresem

-    při hrách a modelových situacích  řešíme s dětmi možné  životní situace

-    vedeme děti k vyrovnáním se s nedostatky a neúspěchy

 

Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

-         snažíme se u dětí budovat a zvyšovat vlastní sebevědomí kladným hodnocením

-         posilujeme u dětí pozitivní myšlení

-         vedeme děti k sebehodnocení a objektivnímu hodnocení činnosti každého žáka

snažíme se v rámci školní družiny vytvořit bezpečnou sociální skupinu

-         posilujeme a rozvíjíme u dětí  vlastní temperament, postoje, hodnoty

 

Formování životních postojů

-   vytváření společensky žádoucích hodnot

-  vedeme děti  úctě, porozumění, toleranci

-   posilujeme a rozvíjíme u dětí empatii a ochotu pomoci skupině

-   posilujeme u dětí vytváření vlastního sebevědomí

-   posilujeme schopnosti nepodléhat negativním vlivům

-   seznamujeme děti s prevencí sociálně patologických  jevů – drogy, alkohol, kouření,

    delikvence, šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus     

-   vedeme děti k  toleranci podobností a odlišností lidí

-  vedeme děti toleranci rozdílů v prožívání, v myšlení, v jednání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost školní družiny by měla ústit v získávání určitých kompetencí

 

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované ve výchovné činnosti ve školní družině mají žáka vést k :

 

1. Kompetence

k učení

1.1 učení se s chutí

1.2 dokončení započatou práci

1.3 kladení otázek, hledání odpovědi na ně

1.4 všímání si souvislostí mezi jevy

1.5 dovednosti získané vědomosti dávat do souvislostí

1.6 uplatňování získaných zkušenosti v praktických situacích

1.7 dovednosti zhodnotit své výkony

2. Kompetence  k řešení problémů

2.1schopnosti  rozlišit správná a chybná řešení

2.2 spontánnímu vymýšlení nových řešení

2.3schopnosti všímat si dění i problémů

2.4 chápání, že vyhýbání se  problémům nevede k cíli

2.5 dokončení započaté činnosti

3. Kompetence komunikativní

3.1 ovládání řeči, používání správných výrazů

3.2 vhodnému vyjadřování myšlenky větami, sdělení, otázky i odpovědi

3.3 komunikování bez ostychu s vrstevníky i dospělými

3.4 dovednosti vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky

3.5 kultivované komunikaci

3.6 pokusům se dorozumět a vyjádřit v cizím jazyce

4. Kompetence sociální a personální

4.1 samostatnému rozhodování o svých činnostech a uvědomění si, že za ně odpovídá a nese důsledky

4.2 rozpoznání vhodného a nevhodného chování

4.3 vnímání nespravedlnosti, agresivity a šikany, dovednosti se jí ubránit

4.4 spolupráci ve skupině

4.5 projevům citlivosti a ohleduplnosti

4.6 dovednosti se prosadit i podřídit -  přijmout kompromis

4.7dovednosti respektovat jiné

4.8  toleranci k odlišnostem  mezi lidmi

 

 

5. Kompetence občanské

5.1 dovednosti si organizovat, plánovat, řídit a hodnotit práci

5.2  odpovědnému přístupu k úkolům a povinnostem

5.3 odhadu rizika svých nápadů

5.4 uvědomění si svých práv i práva druhých

5.5 aktivní odpovědnosti za své osobní zdraví

6. Kompetence  k trávení volného času

6.1 umění si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic a přání

6.2 rozvíjení svých zájmů v organizovaných skupinách i individuální činností

6.3 umění říci „ ne „ nevhodným nabídkám na využití volného času

6.4 orientaci se v možnostech smysluplného trávení volného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsahy a formy činnosti ve školní družině:

 

Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí také spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek a formou didaktických her i přípravu na vyučování.

 

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.

 

 

 

Školní družina nabízí:

*      zájmové vyžití dětí

*      regeneraci sil po výuce

*      rozvíjení osobnosti

*      rozvíjení tvořivosti

*      vzájemnou komunikaci

*      rozvoj komunikace v cizím jazyce

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je ve školní družině podle jejich stupně a charakteru znevýhodnění věnována při začleňování do volnočasových aktivit průběžná zvláštní pozornost a individuální pomoc.

 

 

 

 

Podmínky pro činnost školní družiny:

 

*      účelově vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení

*      inspirující a nestresující prostředí

*      hrací chodba, koberce, žebřiny

*      možnost využívání prostor školy

*      tělocvična

*      knihovna

*      keramická dílna

*      počítačová učebna

*      projekce – video, DVD

*      kinosál – divadlo

*      družinové hřiště s hracími prvky

*      vhodné okolí školy – vycházky

*      cvičná kuchyňka

 

 

 

 

Časový plán školní družiny:

 

Činnosti ve školní družině jsou plánovány ve třech úrovních:

 

*      průběžné každodenní působení vychovatelky v oddělení

*      řízená organizovaná činnost, která postupuje dle týdenního plánu

*      příležitostné akce k určitému tématu – projekty, celodružinové akce

 

 

 

 

 

Provozní doba ŠD – časové vymezení

 

Ranní ŠD:    provoz začíná před zahájením vyučování v 6,30 hod. - 8,45 hod.(v případě                        

                      děleného vyučování)

-          příjem dětí je do 7,30 hod. je ve třetím oddělení (tzv. ranní a koncová ŠD)

-          slouží 1 vychovatelka

 

Odpolední režim ŠD:

-          od 11,45 hod – 16,00 hod.v jednotlivých odděleních

-          1.oddělení – 1.patro B

-          2.oddělení – 1.patro B

-          3.oddělení -  přízemí D (ranní a koncová)

-          4.oddělení -  1.patro D

-          5.oddělení -  2.patro D.

-          6. oddělení – 1. patro B

-          7.oddělení -2.patro B

-          oddělení s anglickou konverzací – 2. patro B ( 11:45 hod. – 15:00 hod.)

-          od 16,00 hod. – 17,00 hod. jsou žáci v koncové ŠD (oddělení č.3)

-          jsou-li děti mimo oddělení , zpráva je na dveřích školy a bočního vchodu, vchod ŠD

 

 

Režim školní družiny FZŠ Mezi Školami

 

Čas

Činnost

 

6:30     7:25 hod.

 

Ranní činnost - :rekreační činnosti : hry, stavebnice,  volné kreslení, vyprávění,, četba

 

7:25     7:30 hod.

 

Tělovýchovná chvilka – pobyt na koberci

 

7:45  -    8:45 hod.

 

Úklid pomůcek a herny – odchod žáků do tříd

Dopolední provoz v případě děleného vyučování

 

11:45 – 14:00 hod.

 

Přechod žáků do ŠD - předávání , oběd, hygiena

Odpočinková činnost: klidná, pohybově i psychicky nenáročná

 

14:00 – 16:00 hod.

 

Zájmová činnost

Výchovně vzdělávací činnosti

Rekreační činnosti – pobyt na zahradě, vycházky

 

od 15:00 hod.

 

Předávání a odchod dětí bočním vchodem.

 

16:00 – 17:00 hod.

 

Koncová ŠD, sebeobsluha, svačina

Příprava na vyučování : didaktické hry a soutěže, četba

Individuální činnost

 

 

Na základě přihlášení mohou žáci 1. a 2. ročníku navštěvovat oddělení školní družiny s anglickou konverzací. Dle zájmu 1x týdně. Organizace i činnost je shodná s ostatními odděleními, pouze probíhá v anglickém jazyce. Oddělení pracuje vždy od konce vyučování  do 15:00 hod. Oddělení se otevírá na základě zájmu žáků. Oddělení anglické družiny je placenou službou. Cena na školní rok je vždy v dostatečném předstihu sdělena rodičům.

 

 

Užívané místnosti

Každé oddělení ŠD používá pro svou činnost vlastní prostory, vybavené a uspořádané potřebám dětí mladšího školního věku.

 

Přihlašování žáků do ŠD

ŠD je určena pro žáky 1.stupně základní školy. Podle kapacit přijímáme přednostně žáky nižších ročníků. Rodiče žáků vyplní Zápisní lístky (dále ZL) ŠD. Zápisní lístek dává vychovatelkám prokazatelné informace o zdrav. stavu žáka, o době a způsobu odchodu ze ŠD a další důležité informace.

 

Odhlašování žáků ze ŠD

Provádí se písemnou formou a s přesným datem odhlášení žáka.

O vyloučení žáka  ze ŠD rozhoduje ředitel školy, pokud žák soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních

 

Platba ŠD

- zásadně bezhotovostní formou

- na číslo účtu školy s variabilním symbolem, které bude žákovi přiděleno

 

Platby pro žáky přihlášené k některé ze školských služeb vybírá škola pololetně, vždy dopředu.

Výši platby stanoví ředitel školy po dohodě s ÚMČ Prahy 13.

 

 

Odchod dětí ze ŠD

Dítě je při odchodu ze ŠD předáno pouze osobám uvedeným v ZL nebo na základě jiného písemného vyrozumění  rodičů. Dítě nesmí být vydáno jiným osobám. Pokud dojde k případnému nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby ŠD, povinností vychovatelky je zajistit jeho bezpečné předání jí dostupným způsobem. Opakované nevyzvednutí lze posuzovat jako důvod k vyloučení dítěte  ze ŠD

 o němž rozhoduje ředitel školy.

 

Pitný režim

- žáci si nosí nápoje s sebou

- v budově školy jsou nápojové automaty (žáci si mohou pití zakoupit)

 

Návštěvy rodičů

-    vychovatelka hovoří s rodiči při předávání dětí

-    účastní se třídní schůzky

-    v předem dohodnutém termínu

-    při řešení problému si přizve vedoucí vychovatelku, při závažnějších otázkách  jedná s ředitelem školy