1.1,Obsah vzdělávacího programu školní družiny

 

Školní vzdělávací pro gram školní družiny vychází a navazuje na školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola základ celoživotního vzdělávání.

Program vychází především ze vzdělávacích oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura.

 

 

 

 

 

 

 

Příležitostné a každoročně opakující se celodružinové akce:

 

 

*      Drakiáda

*      Mikulášská nadílka

*      Vánoční keramická dílna

*      Vánoční slavnosti

*      Masopustní karneval

*      Velikonoční keramická dílna

*      Pálení čarodějnic

*      Dětský den – sportovní den

*      Odpoledne s hasiči

*      Návštěva Beckilandu

*      Divadelní představení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast

Člověk a jeho svět

 

 

Vzdělávací strategie

Činnost

 

Návaznost na učivo

Místo, kde žijeme

1.1,1.3,1.5,

1.6,2.2,2.4,

2.5,3.2,3.4,

4.4,5.2,6.2

- seznamujeme se s tradicemi naší obce

 

- pořádáme vycházky po naší obci a blízkém okolí

 

- kreslíme a malujeme naše město

 

- vymýšlíme ideální město – společná práce

 

- stavíme město ze stavebnic a kostek

 

- kreslíme plánek nejbližšího okolí

 

Prvouka

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Můj domov

1.3,1.5,2.3,

2.5,3.3,3.6,

4.5,4.7,4.8,

5.4,6.1

 - vyprávíme si o životě naší rodiny

- vyprávíme si a seznamujeme se s odlišnostmi našich rodin, kultur a zvyků

- kreslíme a malujeme, jak trávíme volný čas s rodiči

- popisujeme dům, byt,kde bydlíme

- stavíme náš dům z kostek

- stavíme si vysněný dům, v němž bychom chtěli bydlet

- zařizujeme pokoj snů, pracujeme s kartonem a barevným papírem

Český jazyk

Výtvarná výchova

Prvouka

Moje škola

1.1,1.6,1.7,

2.3,2.5,3.3,

4.4,4.6,5.1,

6.2

- seznamujeme se s naší školou, orientujeme se, kde se co nachází

 

- zjišťujeme, kdo ve škole pracuje, kde se nachází odborné učebny

 

- zamýšlíme se nad tím, co se nám ve škole líbí, co bychom rádi změnili

 

- projektujeme ideální třídu, návrhy výtvarně zpracujeme

 

- zdobíme školní družinu podle ročních období

 

- organizujeme diskuzi s ředitelem školy na téma „Jak se řídí škola“

 

- tvoříme z krabiček papírový model školy

 

Prvouka

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Cesta do školy

1.3,1.6,2.1,

2.2,3.5,4.1,

5.3,6.2

-povídáme si o cestě do školy a domů, o bezpečnosti, kdo je chodec, kdo cyklista

 

- kreslíme plánek cesty do školy

 

-při vycházkách poznáváme dopravní značky, soutěžíme v poznávání dopravních značek

 

-kreslíme dopravní značky, hrajeme si na dopravní situace

 

Prvouka

Výtvarná výchova

Zkoumáme okolí školy

1.1,1.5,2.3,

3.5,4.2,5.2,

5.3,6.2

-na vycházkách zjišťujeme, kde se nachází úřady, pošta, poliklinika, stanice metra….

 

- malujeme si mapu okolí školy

 

-zjišťujeme zajímavosti v okolí naší školy

 

-stavíme krajinu z písku a přírodnin (dálnice, vesnice, pole, domy…)

- hrajeme si na průvodce naší obcí

 

-snažíme se určovat světové strany

 

Prvouka,

Vlastivěda

Výtvarná výchova

Moje rodina, vztahy, soužití

1.3,2.3,3.1,

3.4,3.6,4.2,

4.6,4.7,5.4,

6.1

-povídáme si o rodině

 

-pantomimicky představujeme povolání rodičů

 

-povídáme si o prarodičích, jak se chováme ke starším lidem

 

-slavíme Den matek, povídáme si o maminkách, vyrábíme dárek

 

-povídáme si o kamarádech, vytváříme pravidla chování v ŠD

 

-uvědomujeme si, že jsou mezi námi i lidé znevýhodnění, povídáme si o tom, zakoušíme se dorozumět odezíráním, zkoušíme se orientovat v prostoru se zavázanýma očima….

 

-slavíme svátky a ctíme tradice (Vánoce, Velikonoce…), vyrábíme dárky v keramické dílně, zdobíme herny

 

-víme, jak se právně chovat, umíme poděkovat, poprosit, požádat, pozdravit…

 

Prvouka

Výtvarná výchova

Český jazyk

Anglický jazyk

Proměny přírody v jednotlivých ročních období

1.1,1.5,2.1,

3.2,4.4,4.5,

5.5,6.3

-čteme v knihách o přírodě, pozorujeme změny

 

-sáňkujeme, stavíme sněhuláka, poznáváme vlastnosti sněhu

 

-kreslíme a malujeme přírodu různými technikami

 

-pozorujeme jarní přírodu, kreslíme kraslice a vyrábíme jarní výzdobu, připravujeme se na Masopustní karneval

 

-připravujeme táborák na pálení čarodějnic

 

-sbíráme přírodniny, listy, vyrábíme jednoduchý herbář

 

-stavíme draka, připravujeme se na Drakiádu

 

-soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny, kreslíme a modelujeme různé druhy

 

Prvouka

Přírodověda

Výtvarná výchova

Pracovní výchova

Tělesná výchova

Příroda, rostliny, živočichové

1.1,1.2,2.5,

3.5,4.6,4.7,

5.2,5.4

-četba encyklopedií zvířat, rostlin, návštěva školní knihovny

 

-domácí mazlíčci, povídáme si o našich domácích zvířátkách, učíme se o ně pečovat, návštěva školního zookoutku, malujeme a kreslíme své mazlíčky

 

-víme jak pomáhat zvířatům v přírodě, navštěvujeme záchytnou stanici v Jinonicích, vycházky do Prokopského údolí

 

- na vycházkách pozorujeme přírodu a zvířata v našem okolí, určujeme druhy stromů, květin

 

-vyrábíme koláže a výrobky z přírodnin nasbíraných na vycházkách

 

-vyrábíme pexesa s přírodovědnou tématikou

 

Český jazyk

Prvouka

Přírodověda

Výtvarná výchova

Rovnováha v přírodě, životní podmínky

1.3,1.4,2.3,

3.1,3.3,5.2

-povídáme si o ekologii, zapojujeme se do projektů Den Země, Den Stromů

 

-besedujeme a učíme se třídit odpad, víme, k čemu slouží barevné kontejnery

 

-povídáme si o tom, jak člověk může škodit přírodě a jak ji může pomáhat, víme jak šetřit energie

 

-pomáháme při úklidu školy a školní družiny, snažíme se mít hezké a podnětné prostředí v ŠD

 

-na vycházkách pozorujeme životní prostředí volně žijících zvířat, povídáme si o tom, co do přírody nepatří

 

 

Prvouka

Přírodověda

Lidé a čas

1.6,2.3,2.5,

3.1,4.4,5.1,

5.2,6.4

-vytváříme denní režim, učíme se vnímat rozdíl mezi povinností a zábavou

 

-odhadujeme čas, měříme čas různými měřidly (přesýpací hodiny, stopky…)

 

-společně tvoříme týdenní plán činností ve školní družině

 

-vyprávíme si, jak jsme trávili víkend

 

-seznamujeme se s pojmem aktivní odpočinek, kroužek, koníček, hobby, volný čas

 

-víme, kdy a jak se máme připravovat na vyučování

 

-hrajeme hry na cvičení paměti, pozornosti, postřehu, soustředěnosti

 

-tvoříme roční kalendář

 

Výtvarná výchova

Prvouka

Český jazyk

Přírodověda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast

Člověk a zdraví

 

 

Vzdělávací strategie

Činnost

 

Návaznost na učivo

Péče o zdraví, lidské tělo

1.1,1.6,1.7,

3.2,3.5,4.3,

5.3,5.5,6.1

- z časopisů, encyklopedií zjišťujeme zajímavosti o lidském těle

 

-zjišťujeme a objevujeme, jak tělo funguje- hrajeme různé kvízy

 

-povídáme si o hygieně a jejím významu

 

-upevňujeme základní hygienické návyky

 

-věnujeme se správnému stolování

 

-zjišťujeme, jak správně relaxovat – odpočívat

 

Prvouka

Zdravověda

1.5,1.6,2.1,

2.2,3.2,4.1,

5.2,5.3,5.5,

6.2

-povídáme si jak se zachovat při úrazu, jak ošetřit lehká zranění

-seznamujeme se se zásadami první pomoci, prakticky si jednoduché úkony zkoušíme

-i příroda léčí – ukazujeme si v atlasu rostlin léčivé rostliny, kreslíme je, na vycházce určujeme

-besedujeme o tom, jak předcházet úrazům, čteme a vyprávíme si co se nám může stát při koupání, jízdě na kole, neukázněnosti v metru….

- hrajeme si na lékaře a pacienta

-učíme se telefonovat – oznámit úraz, spojit se s dětským krizovým centrem, přivolat pomoc…

-pořádáme odpoledne s hasiči

 

Prvouka

Přírodověda

Zdravá výživa

1.5,1.6,2.1,

2.5,3.5,4.4,

5.2,6.2

-v naší jídelně, stolování, dodržování zásad stolování a hygieny

-sestavujeme desatero zásad zdravé výživy

-sestavujeme zdravý jídelníček, vytváříme koláže, obrázky

-připravujeme společně zdravé svačiny – využíváme k tomu školní kuchyňku

-připravujeme slavnostní stůl u příležitosti např.narozeninové oslavy

-kreslíme a modelujeme ovoce a zeleninu

Prvouka

Přírodověda

Pracovní činnosti

Výtvarná výchova

Pohybové sportovní hry a soutěže

1.6,1.7,4.4,

4.5,4.6,5.1,

5.2,5.3,6.4

-každodenní pobyt venku

-připravujeme hry pro sportovní odpoledne, v přírodě, tělocvičně

-hrajeme kolektivní hry – vybíjená, fotbal….

-chodíme na vycházky, navštěvujeme sportovní hřiště a centra

-hrajeme orientační hry v přírodě

-v zimě sáňkujeme, soutěžíme v hodu koulí

-vymýšlíme a plánujeme program na sportovní den (MMD)

-učíme se uvolňovací a relaxační cviky, tělovýchovné chvilky

Tělesná výchova

 

Dopravní výchova, bezpečnost v městském provozu

 

1.1,1.6,2.5,

4.1,5.2,5.3,

5.5,6.2

-chodec, cyklista, povídáme si jak se chovat v provozu

-na vycházkách pozorujeme dopravní značky, povídáme si co znamenají

-soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy, ve znalostech dopravních značek

-na příkladech si připomínáme vhodné a nevhodné chování v dopravních prostředcích, na silnicích

-na příkladech si říkáme, jak se chovat ke starším na nemocným v dopravních prostředcích i mimo ně

-vyrábíme dopravní pexesa

-kreslíme a malujeme různé dopravní prostředky

-víme jak cestovat metrem, tramvají, autobusem

Prvouka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

 

 

Vzdělávací strategie

Činnost

 

Návaznost na učivo

Četba, poslechová četba na pokračování

1.1,1.3,1.5,

5.1,3.1,4.7,

5.2

-čteme s porozuměním a správnou artikulací, tempem a výslovností

 

-posloucháme četbu různých knih

 

-orientujeme se v textu, diskutujeme o něm, vyhledáváme úryvky

 

-navštěvujeme naší školní knihovnu

 

- díváme se na filmové a dramatické zpracování knihy, porovnáváme naše představy s filmem

 

-kreslíme ilustrace k přečtenému textu

 

Český jazyk

Výtvarná výchova

Dramatizace pohádek

1.1,1.7,3.1,

3.3,3.4,4.4,

5.1,6.2

 -nacvičujeme dramatizaci různých pohádek pro děti z druhých oddělení

 

-vyrábíme a malujeme kulisy, loutky a maňásky

 

-hrajeme loutkové divadlo

 

-navštěvujeme společně divadlo ,kino, víme jak se správně chovat

 

Český jazyk

Výtvarná výchova

Prvouka

Individuální četba

1.1,1.6,3.2,

3.5,4.4,5.2

-idividuální četba knížek, časopisů

-besedujeme o přečtených knížkách, doporučujeme si vzájemně knížky,

-poznáváme knížky dle hlavních hrdinů, ilustrací – hrajeme kvízy

-pořádáme výstavky zajímavých knih, rozdělujeme je dle žánrů

-zařizujeme si čtenářský kroužek

Český jazyk

Jazykové hry a soutěže

1.3,1.5,1.6,

2.1,3.2,4.6,

5.2,6.1

-hrajeme jazykové hry, říkáme si jazykolamy, hrajeme na tichou poštu…

-doplňuje různé křížovky, doplňovačky, osmisměrky…

-soutěžíme v hádání hádanek, poznáváme pranostiky, přísloví

-soutěžíme v jazykových hrách s dětmi v ostatních odděleních

-vymýšlíme pohádky, píšeme co nejvíce slov na dané písmeno….

- hrajeme různé stolní hry

Český jazyk

Cizí jazyk–anglické oddělení 

1.1,1.3,2.1,

3.5,3.6,4.4,

5.2,6.1

-jednoduše komunikujeme v anglickém jazyce-škola, jídlo, barvy, dny v týdnu…

-hrajeme různé stolní hry, pexesa v angličtině

-hrajeme poznávací hry ( např. Kimova hra…)

-zpíváme anglické písničky, říkáme si anglická říkadla a básničky

-malujeme a kreslíme, vytváříme popisky v angličtině ( dům, škola, obchod…)

-hrajeme si na obchod, lékaře, školu…

-posloucháme pohádky a písničky v angličtině

-vytváříme masky  na Halloween

Anglický jazyk

 

 

 

Vzdělávací oblast

Umění a kultura

 

 

Vzdělávací strategie

 Činnost

 

Návaznost na učivo

Vnímáme umění

1.1,1.2,2.3,

3.1,3.2,4.2,

6.2

-návštěva divadelního představení

 

-povídáme si o divadle, kině

 

-navštěvujeme výstavy v okolí školy

 

-připravujeme výstavy při ostatní děti a oddělení

 

-dramatizujeme různé pohádky

 

Český jazyk

Výtvarná výchova

Vlastivěda

Hudební výchova

1.3,3.3,3.4,

4.5,6.2

 -společně posloucháme hudbu různých žánrů

 

-hrajeme hudebně pohybové hry

 

-pohybově se snažíme vyjádřit hudbu

 

 

 

Český jazyk

Hudební výchova

Výtvarná výchova

1.1,1.2,2.1,

3.2,4.1,4.4,

5.2,6.1

-pracujeme s různými výtvarnými technikami

 

-sbíráme a tvoříme s přírodnin

 

-vyjadřujeme své pocity pomocí barev

 

-pracujeme na projektech k různým výročím a svátkům – zdobíme oddělení i školu

 

-kreslíme křídami na školním hřišti – zvládáme velký formát

 

-pravidelně pracujeme s keramickou hlínou – navštěvujeme keramickou dílnu

 

-připravujeme si masky na karneval, tvoříme čarodějnice…

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti